FEW Recipes
1 oz FEW White Whiskey
1 oz Carpano Antica Sweet Vermouth
1 oz Luxardo Maraschino